projekt ustawy

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, z prawie rocznym opóźnieniem, opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych [Ustawa].

Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu w zakresie wprowadzonego rozwiązania uproszczonych uprzednich porozumień cenowych [uAPA] oraz wybrane zmiany w zakresie standardowych uprzednich porozumień cenowych [APA].

uAPA a art. 15e Ustawy o CIT

Projekt Ustawy przewiduje, że ograniczenie zaliczania kosztów usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów nie ma zastosowania do transakcji objętych uAPA i APA. Brak zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e, stosuje się do roku podatkowego, w którym złożono wniosek o wydanie APA/uAPA oraz, co istotne, do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy, z wyjątkiem APA/uAPA, dla których z urzędu nastąpi wygaśnięcie decyzji.

Tak więc podatnicy którzy złożą wniosek APA/uAPA do końca 2019 r. będą mogli zapewnić sobie wyłączenie z limitu kosztów niektórych usług oraz opłat licencyjnych również za 2018 r. (niezależnie od tego, kiedy decyzja APA/uAPA zostanie wydana).

uAPA – najważniejsze założenia

Kryterium przedmiotowe – transakcje objęte uAPA

uAPA będzie mogło być wydawane wyłącznie dla transakcji dotyczących:

  • zakupu usług o niskiej wartości dodanej (w rozumieniu art. 11f ust. 2 Ustawy o CIT) oraz
  • ponoszenia opłat za korzystanie ze znaków towarowych lub know-how.

Co istotne, decyzja o uAPA nie będzie mogła być wydana dla transakcji zakończonych przed dniem złożenia wniosku.

Kryterium podmiotowe

uAPA nie zostanie wydana na rzecz podmiotów, w przypadku których udział dochodów podatkowych w przychodach, w co najmniej dwóch z trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych, jest niższy niż 1%.

Co więcej, udział powyżej 1%, będzie musiał zostać utrzymany w dwóch pierwszych latach okresu, na jaki zostało wydane uAPA.

Kwestie formalne

  • W projekcie Ustawy zostały wskazane elementy jakie powinna zawierać uAPA,
  • Okres obowiązywania uAPA nie może być dłuższy niż 3 lata podatkowe. Podobnie jak w przypadku APA, uAPA będą mogły być odnawiane na kolejne okresy (przy założeniu braku istotnych zmian w zakresie elementów uAPA);
  • Postępowanie w sprawie uAPA powinno być zakończone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia;
  • Wysokość opłaty została ustalona na stałym poziomie i wynosi 20 000 PLN.

APA – najważniejsze zmiany w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów

  • Możliwość złożenia wniosku o APA przez podmiot zagraniczny, który zamierza rozpocząć działalność w Polsce za pośrednictwem krajowego podmiotu powiązanego;
  • Umożliwienie złożenia wniosku APA przez podatników dla transakcji objętych kontrolą, jeżeli kontrola podatkowa nie obejmuje żadnego z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy;
  • Elementy,jakie powinno zawierać APA nie zostały zmienione w znaczący sposób. Dokonano jedynie zmiany terminologii w celu jej ujednolicenia z pojęciami stosowanymi w obowiązującej Ustawie o CIT/PIT. Natomiast na wnioskodawcę został nałożony obowiązek udostępnienia kopii wniosku w postaci elektronicznej umożliwiającej edycję;
  • Możliwość objęcia przez APA okresu już od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony (dotychczas obowiązujące przepisy uniemożliwiają objęcie przez APA okresu sprzed dnia złożenia wniosku). Dodatkowo usunięto termin ograniczający możliwość złożenia wniosku o odnowienie APA oraz wprowadzono termin, przed którym nie można złożyć wniosku o odnowienie.

Możliwość przekształcenia APA w uAPA / uAPA w APA

Projekt ustawy dopuszcza możliwość przekształcenia uproszczonego postępowania w standardową formę i odwrotnie.

Pomimo faktu, że jest to dopiero projekt Ustawy (planowane wejście w życie przepisów to 1 lipca 2019 r.) warto już teraz zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami zwłaszcza w kontekście art. 15e Ustawy o CIT.

Jeżeli zidentyfikujecie Państwo potrzebę naszego wsparcia w zakresie nowych przepisów, prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

+48 22 322 68 80

+48 22 322 68 84

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz