ceny transferowe

Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. w ustawie CIT i PIT obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych.

Celem  ich wprowadzenia jest uproszczenie dotychczas obowiązujących przepisów,  dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie dorobku OECD w zakresie cen transferowych.

Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany.

Rodzaje powiązań – szersza definicja

Nowe przepisy rozszerzają katalog powiązań kapitałowych (o udziały w prawach głosu, udziały
w prawach związanych z uczestnictwem w zyskach czy w majątku, itp.) oraz osobowych (kluczowym czynnikiem będzie wywieranie znaczącego wpływu na decyzje gospodarcze podejmowane przez spółkę). W tym zakresie warto na nowo zidentyfikować rodzaje powiązań funkcjonujące w nowym reżimie.

Nowe progi dokumentacyjne

Zmienione zostały także progi, warunkujące powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Nowe progi to:

  • 10 mln złw przypadku transakcji towarowychfinansowych oraz
  • 2 mln zł w przypadku transakcji usługowychinnych transakcji.

Nowe przepisy dają podatnikom możliwość wyboru reżimu prawnego, zgodnie z którym zostanie przygotowana dokumentacja cen transferowych za rok 2018. Podatnicy będą mieć wybór już za 2018 rok, czy dokumentację przygotować zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r., czy też zgodnie z nowymi przepisami. Wybór taki powinien być dokładnie przeanalizowany, ponieważ będzie miał wpływ m.in. na liczbę przygotowanych dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych.

Nowe elementy dokumentacji lokalnej, grupowej i analiz cen transferowych

Doprecyzowane i uzupełnionezostały również elementy, które powinny zostać uwzględnione w przygotowanej lokalnej (Local File) dokumentacji cen transferowych, analizach porównawczych i w dokumentacji grupowej (Master File).

 

Obowiązek przygotowania analiz benchmarkingowych (tzw. analiz cen transferowych)

Podatnicy zobowiązani do przygotowania dokumentacji Local File, będą zobowiązani także do przeprowadzenia analizy porównawczej dla każdej transakcji w celu udowodnienia rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych będzie obowiązkowa wyłącznie  dla podmiotów, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a skonsolidowanie przychody grupy wynoszą ponad 200 mln zł (za rok poprzedni).

Safe harbours

Organy będą mogły odstąpić od weryfikacji rynkowego charakteru oprocentowania dla pożyczek oraz weryfikacji rynkowego narzutu na kosztach dla usług o niskiej wartości dodanej po spełnieniu określonych w przepisach warunków.

Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych

Wprowadzone zostały również pewne zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla m.in. (i) transakcji kontrolowanych zawieranych między podmiotami krajowymi (pod pewnymi warunkami), (ii) transakcji między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, (iii) transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, oraz (iv) transakcji, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Recharakteryzacja oraz pominięcie transakcji

Nowe przepisy uprawniają organy podatkowe do recharakteryzacji lub pominięcia skutków podatkowych transakcji w sytuacji, gdy organy uznają, że w danych okolicznościach racjonalnie działające podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję niż transakcja kontrolowana.

Restrukturyzacja działalności

Nowe przepisy podkreślają konieczność badania warunków dokonywanych restrukturyzacji działalności z perspektywy cen transferowych pod kątem jej zasadności, jak i konieczności wypłaty opłaty restrukturyzacyjnej tzw. exit fee.

Korekty TP

Możliwość ich podatkowego traktowania pod warunkiem spełnienia łącznie określonych warunków.

Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Za 2019 r. podatnicy zobowiązani będą do składania nowego formularza tzw. Informacji o cenach transferowych, która zastąpi dotychczas obowiązujący formularz CIT –TP/ PIT-TP. Nowy formularz będzie przedstawiał, poza danymi dotyczącymi szczegółowych informacji o transakcjach kontrolowanych, również informacje na temat stosowanych metod oraz poziomu rentowności transakcji w porównaniu z wynikami przeprowadzonej analizy cen transferowych.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji TP

Ponadto zmieni się także treść oświadczenia podatkowego, w którym podatnicy będą zobowiązani potwierdzić fakt posiadania dokumentacji cen transferowych oraz to, że ceny transferowe zostały ustalone na poziomie rynkowym.

Sankcje w cenach transferowych

Od 1 stycznia 2019 r. zaostrzone zostały sankcje za niezłożenie oświadczenia podatkowego oraz  nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji TP-R. Sankcją będzie kara grzywny nawet do 720 stawek dziennych.

Sankcyjna stawka 50% zostanie zastąpiona trzema nowymi stawkami sankcyjnymi w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego na poziomie 10%, 20% i 30% po spełnieniu określonych w przepisach warunków.

Nowe przepisy obejmują wiele kluczowych zmian, z którymi warto dokładnie się zapoznać.

Jeżeli zidentyfikujecie Państwo potrzebę naszego wsparcia w zakresie nowych przepisów, prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz