Ważny wyrok NSA w sprawie dużych firm strefowych

Duży przedsiębiorca strefowy działających w oparciu o tzw. skonwertowane stare zezwolenie może rozliczyć pomoc publiczną do 2026 roku

19 lipca 2022r. zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a wcześniej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, wyrok, w którym potwierdzono prawo dużych przedsiębiorców, działających w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie skonwertowanych zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r., do stosowania pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) do końca okresu, na jaki ustanowiono strefę, a nie na czas, na jaki wydano pierwotne zezwolenie.

Tym samym, NSA potwierdził możliwość zrównania praw dużych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie strefowe przed 1 stycznia 2001 r. i dużych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie po tej dacie.

Postępowanie dotyczyło interpretacji indywidualnej, w której organ podatkowy twierdził, że podatnicy, którzy posiadają status dużych przedsiębiorców oraz którzy uzyskali zezwolenia strefowe przed 1 stycznia 2021 r. (tj. przed datą nowelizacji ustawy o SSE), mogą wykorzystać przyznaną im pomoc publiczną wyłącznie w terminie wynikającym z udzielonego im zezwolenia. Zdaniem organu, późniejsze nowelizacje ustawy o SSE, na podstawie których:

  • wprowadzono przepis dotyczący wygaszania zezwoleń z upływem terminu, na jaki ustanowiona została specjalna strefa ekonomiczna (art. 19 ust. 1 ustawy o SSE), oraz
  • uchylono przepis przejściowy, na podstawie którego do ww. przedsiębiorców należało stosować przepisy ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2000 r. (art. 3 nowelizacji ustawy o SSE z 2003 r.),

pozostawały bez wpływu na termin możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego przysługującego tym przedsiębiorcom.

Zdaniem organu, wystąpienie z wnioskiem o konwersję zezwolenia (na podstawie art. 6 nowelizacji ustawy o SSE z 2003 r.) nie skutkowało zastosowaniem do tych przedsiębiorców wszystkich nowych zasad wynikających z nowelizacji ustawy o SSE, w tym zmiany terminu (wydłużenia) wykorzystania pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego).

Z taką interpretacją nie zgodził się zarówno WSA w Rzeszowie (wyrok z 2 czerwca 2020 r., sygn. akt: I SA/Rz 233/20), jak i NSA. Przyznały one rację podatnikowi, który argumentował, że:

  • celem nowelizacji ustawy o SSE z 2003 r. było zrównanie statusu dużych przedsiębiorców bez względu na termin uzyskania zezwolenia oraz dostosowanie ich sytuacji do nowo obowiązujących przepisów. Przyjęcie stanowiska organu skutkowałoby powstaniem jeszcze większych nierówności pomiędzy ww. przedsiębiorcami, a nie ich zniesieniem, którego wymagały standardy europejskie gdy Polska przystępowała do UE;
  • konwersja zezwolenia oznaczała zastosowanie wszystkich znowelizowanych przepisów strefowych z wyjątkiem tych, których wyłączenie z zastosowania przewiduje ustawa;
  • brak jest przepisu wskazującego, że do dużych przedsiębiorców, których zezwolenia zostały wydane przed 1 stycznia 2001 r. nie stosuje się nowych terminów wykorzystania pomocy publicznej.

To kolejny ważny wyrok, nie tylko dla tego konkretnego podatnika, ale dla wszystkich dużych firm strefowych, które poniosły znaczne wydatki inwestycyjne i nie zdążyły jeszcze rozliczyć przysługującej im pomocy publicznej.

Sprawę prowadził zespół MDDP w składzie: Monika Dziedzic, Magdalena ZamoyskaMonika Grobelska.

***

Wyrok NSA z 19 lipca 2022 r., sygn. akt: II FSK 1986/20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz