Zmiany w podatkach CIT i PIT na rok 2021 opublikowane

Zmiany do ustaw o podatku CIT i PIT na rok 2021 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Do najważniejszych zmian należą:

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

 • Spółka komandytowa będzie miała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to przejście z jednokrotnego modelu opodatkowania, na opodatkowanie dwukrotne (raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie dystrybucji zysku do wspólników). Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Spółki komandytowe mogą jednak podjąć decyzję o ich stosowaniu od 1 maja 2021 r.
 • Ustawa wprowadza dla komandytariuszy takich spółek będących osobami prawnymi zwolnienie analogiczne jak w przypadku dywidend ze spółek kapitałowych.
 • Ustawa wprowadza dla komandytariuszy takich spółek będących osobami fizycznymi (o ile nie są podmiotami powiązanymi) częściowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów (50% uzyskanych ze spółki komandytowej przychodów, nie więcej jednak niż 60.000 PLN z tytułu jednej spółki komandytowej rocznie).
 • Komplementariusze będą, w ciągu 5 lata od podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty, mogli odliczyć od podatku dochodowego wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwotę podatku zapłaconego przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce (z zastrzeżeniem optymalizacyjnego celu założenia spółki przez jej wspólników).

Opodatkowanie spółek jawnych

 • Spółki jawne staną się podatnikami podatku CIT tylko w przypadku, gdy spółka nie złoży naczelnikowi US informacji o podatnikach CIT lub PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Spółki nieruchomościowe

 • Wprowadzana jest definicja spółki nieruchomościowej – będzie to spółka w której na ostatni dzień poprzedzającego roku podatkowego co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów bezpośrednio lub pośrednio stanowiła wartość nieruchomości położonej w Polsce lub praw do takich nieruchomości, i wartość ta przekraczała 10 mln PLN, a w przypadku gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – co najmniej 60% przychodów spółki stanowią przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości lub praw do tych nieruchomości lub udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.
 • Ustawa przewiduje też oddzielną definicję dla spółek rozpoczynających działalność.
 • Spółka nieruchomościowa będzie płatnikiem podatku od sprzedaży udziałów w tej spółce – nowy mechanizm przenoszący obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.
 • Dla spółek nieruchomościowych spoza UE lub EOG (np. Szwajcaria, Wlk. Brytania po opuszczeniu UE) wystąpi obowiązek ustanowienie przedstawiciela podatkowego przez spółki nieruchomościowe nie mające siedziby lub zarządu w Polsce.
 • Spółki nieruchomościowe będą miały obowiązek ujawnienia Szefowi KAS wspólników posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) lub 5% praw do udziału w zysku takiej spółki nieruchomościowej. Analogiczny obowiązek będzie dotyczył wspólników.

Strategia podatkowa

 • Wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji polityki podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, u których wartość przychodu za poprzedni rok przekracza 50 mln EURO. Informacja ma być zamieszczana na stronie internetowej podatnika lub podmiotu powiązanego.
 • Zakres przekazywanych informacji jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. informację o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, złożonych informacji dotyczących schematów podatkowych, transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów etc.
 • Nie jest jasne, czy pierwszą strategię należy podać do publicznej wiadomości za 2021 r. czy za 2020 r.

Ograniczenie rozliczania strat w przypadkach działań restrukturyzacyjnych

 • Wprowadzane jest ograniczenie możliwości rozliczania strat w niektórych sytuacjach restrukturyzacyjnych, np. gdy podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wydanie rzeczowego majątku likwidacyjnego

 • Nowelizacja wprowadza opodatkowanie wydania majątku rzeczowego w przypadku likwidacji spółek. Po stronie spółki wydającej majątek likwidacyjny zrównanie konsekwencji podatkowych wydania majątku rzeczowego z jego sprzedażą.

Pozostałe zmiany

 • Wprowadzenie postanowień dotyczących niezgodności hybrydowych (implementacja dyrektywy ATAD-II).
 • Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro brutto do 2 mln euro brutto.
 • Ograniczenie możliwości obniżania/podwyższania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych przyjmowanych od 1 stycznia 2021r. w sytuacji, w której podatnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania (m.in. działalność w strefach);
 • Rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej gdy beneficjent rzeczywisty kontrahenta ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”.
 • Wprowadzenie dalszego zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Polsce stan epidemii związany z SARS-CoV-2.
 • Wprowadzenie ryczałtowego opodatkowania spółek kapitałowych – odroczenie zapłaty podatku do momentu dystrybucji dywidendowej. Podatnicy będą rozliczać się CIT w 4-letnich okresach. Warunkami wyboru tego sposobu rozliczenia jest, aby udziałowcami spółki były wyłącznie osoby fizyczne, przychody spółki za poprzedni rok podatkowy nie przekraczały 100.000.0000 PLN, spółka nie posiadała udziałów w innych podmiotach oraz udział jej przychodów pasywnych w przychodach nie przekraczał 50%. Zważywszy na szereg bardziej szczegółowych regulacji dotyczących miedzy innymi inwestycji, szersze omówienie tej kwestii znajdziecie Państwo w oddzielnym alercie MDDP.
 • Analogiczne zmiany w zakresie PIT, a dodatkowo likwidacja tzw. ulgi abolicyjnej, która ma znaczenie dla Polaków pracujących za granicą.

Treść przepisów została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2021, z zastrzeżeniem możliwości opodatkowania spółek komandytowych według nowych zasad od 1 maja 2021 r. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MDDP.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Moniką Dziedzic                 Monika.Dziedzic@mddp.pl                    tel. + 48 22 322 68 88

Justyną Bautą-Szostak      Justyna.Bauta-Szostak@mddp.pl         tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz