Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować

PROCEDURY | Przepisy przewidują specjalne zasady dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną ze swojego kraju.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce wiąże się z wyzwaniami zarówno dla samych cudzoziemców, jak i ich pracodawców. Obywatele państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii), by móc świadczyć pracę w Polsce, muszą legalnie przebywać na terytorium naszego kraju. Oznacza to, że cudzoziemiec musi się legitymować dokumentem potwierdzającym legalny pobyt, np. wizą Schengen, wizą krajową, zezwoleniem na pobyt czasowy czy stemplem w paszporcie wskazującym na to, że korzysta z ruchu bezwizowego.

Podstawa pobytu cudzoziemca w Polsce musi uprawniać go do podjęcia pracy zarobkowej. Katalog podstaw pobytu uprawniających do podjęcia pracy został określony w przepisach. Są to m.in.: zezwolenie na pobyt stały, niektóre rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy czy ruch bezwizowy.

Co ważne, nie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym lub w celu korzystania z ochrony czasowej.

 

Cały artykuł Anna Golenia dostępny w Archiwum RP – link

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Odliczenia mają swoje limity
-Jakie podatki i składki od usług świadczonych zdalnie
-Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować
-Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem
Trzeba zadbać o formalności